Çankırı Haberleri
Habr18
 

Google Reklamaları

Google Reklamları
 Çankırı ÇANKIRI Cankiri

30 Yıllık Memura Ekmekli İkramiyesi

Memur Emeklilerine 30 Fiili Hizmet Yılından Fazla Geçen Hizmet Süreleri İçin Emekli İkramiyesi Ödenmesi Gerekmektedir

Goole reklam

Haber Detay

Kamuoyunun ve özellikle memur emeklilerinin de malumu olduğu üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında 30 fiili hizmet yılını aşan hizmetler için emekli ikramiyesi ödenmemekte idi.

Ancak; Anayasa Mahkemesinin 25.12.2014 tarih ve E:2013/111, K:2014/195 sayılı kararı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; ‘‘ ...verilecek emeklilik ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler" ve bu ibarenin devamındaki "ile" ibaresinin iptaline karar verilmiş, bu karar 07.1.2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak, Yasama Organına yeni bir düzenleme için Anayasa Mahkemesi tarafından herhangi bir süre verilmediğinden, aynı tarihte yürürlüğe girmiş ve 30 yılın üzerinde bulunan hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenmemesine ilişkin işlemin yasal dayanağını ortadan kaldırmıştır.

Bu hüküm akabinde 30 fiili hizmet yılını aşan memur emeklileri 30 fiili hizmet yılını aşan hizmetleri için emekli ikramiyesi almak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na başvurmuşlardır. Ancak bu başvurular kurumca Anayasa Mahkemesi Kararının 07.01.2015 tarihinde yayınlandığı ve yürürlük tarihinin 07.01.2015 tarihi olduğu bu tarihten önce aylık başlangıcı olan emeklileri kapsamayacağı ve anayasa mahkemesi kararının geriye yürümeyeceği gerekçesi ile reddedilmiş idi.

Bu suretle başlayan yargılama sürecinde memur emeklileri kurumun ret kararı akabinde idare mahkemesine başvurmuşlardır. Farklı idare mahkemelerinden alınan emsal kararlarda idare mahkemesi itiraza konu 30 fiili hizmet yılını aşan çalışmaları hizmetleri için emekli ikramiyesi ödenmemesi işlemini iptal ederek 30 FİİLİ HİZMET YILINDAN FAZLA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ İÇİN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMESİ gerektiği yönünde kararlar verdi. Nihayet Danıştay 11. HD 17.02.2016 tarihli emsal karında da özetle “Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle oluşan yeni hukuki duruma göre, davacıya 30 yılın üzerinde bulunan hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiği açıktır. Bu durumda, dava konusu işlemin iptali ile 30 fiili hizmet yılından fazla süreler için emekli aylığının bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan aylık bağlamaya esas tutar dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarının başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” Şeklinde hüküm kurmuştur.

Bu hukuki süreç nihayetine 30 fiili hizmet yılını aşan hizmetleri için emekli ikramiyesi almak isteyen memur emeklisi vatandaşlarımızın öncelikle 30 fiili hizmet yılını aşan hizmet süreleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekecektir. Bu başvurunun reddedilmesi yahut 60 gün içerisinde idarece cevap verilmemesi halinde idare mahkemesine başvurarak açacakları dava ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının idari işleminin iptali ile 30 fiili hizmet yılını aşan hizmet süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesini talep etmelidirler.

 Av. Serdar Kantar

Çankırı Barosu Üyesi

 
çankırı haber haber18 haber18 çankırı haberler|    @ By Kimim      RSS Kaynağı    |  ANA SAYFA