İlimizde Kadınların Çoğunluğu Mutlu


Tarih: 06-03-2018 14:09 Genel Haberleri Muhabir: AbdulhalikDemir  Bu haber: 784 Defa Görüntülendi

İlimizde Kadınların Çoğunluğu Mutlu

TÜİK Verilerine göre İlimizde Kadınların %74 Mutlu
TÜİK tarafından yayınlanan çeşitli haber bültenleri ve veri tabanları kullanılarak Kastamonu Bölge Müdürlüğünce hazırlanan “İstatistiklerle Kadın, 2017” konulu haber bültenine ilişkin TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından basına bilgilendirme yapıldı. Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre;
Çankırı nüfusunun %49,8’ini kadın nüfus oluşturdu
2017 yılında Çankırı nüfusunun (186 bin 74 kişi) %50,2’sini erkek nüfus (93 bin 427 kişi) ve %49,8’ini kadın nüfus (92 bin 647 kişi) oluşturdu. Çankırı’da 2017 yılında toplam kadın nüfusun %78,2’si 18 ve daha yukarı yaşta iken bu oran erkek nüfusta %77,3’tür.

Çankırı’da okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı %8,2
Çankırı’da 2016 yılında 6 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %4,9 iken bu oran erkeklerde %1,6 kadınlarda ise %8,2’dir. Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların bu yaş grubu içindeki oranı %11,2 iken bu oran yüksekokul veya fakülte mezunu olanlarda %8,2 olmuştur.

Kadınlarda ilk evlenme yaşı Çankırı’da 23,7 olarak hesaplandı
2017 yılında Çankırı’da ilk evlenme yaşı kadınlarda 23,7 erkeklerde 26,6 olarak hesaplandı.

Çankırı’da 2017 yılında kadınlar 812 konut sahibi oldu
2017 yılında Çankırı’da erkekler 2 206 (%70), kadınlar 812 (%25,8) konut sahibi olurken 50 (%1,6) konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa, 82 konut da (%2,6) diğer şekilde alındı.

Çankırı’da Belediye Meclis Üyelerinde kadınların oranı %5 oldu
2014 yılı mahalli idareler seçim sonuçlarına göre Çankırı’da belediye meclis üyelerinin 143 (%94,7) kişisi erkek 8 (%5,3) kişisi kadınlardan oluşmaktadır.

Çankırı’da mutlu olduğunu beyan eden kadınların oranı %74,4
Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre; Çankırı’da mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %73,5 iken bu oran kadınlarda %74,4’e olarak hesaplandı.
Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadın nüfus oluşturdu
Türkiye’de 2017 yılında, erkek nüfus  40 milyon 535 bin 135 kişi olurken kadın nüfus  40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş grubunda kadınların lehine değişti. Bu yaş grubundaki nüfusun %44’ünü erkekler, %56’sını ise kadınlar oluşturdu.
 
Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl oldu
Hayat tabloları, 2016 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun süre yaşadığı ve doğuşta beklenen yaşam süresi farkının 5,4 yıl olduğu görüldü.
 
En az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı %82,8 oldu
Türkiye’de 2016 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların  toplam nüfus içindeki oranı %88,9 iken bu oran erkeklerde %95,1, kadınlarda ise %82,8 oldu.

Kız çocuklarının brüt okullaşma oranının, erkek çocuklarının brüt okullaşma oranına olan göreli büyüklüğünü ifade eden cinsiyet eşitliği endeks değeri, 1’e eşit ise kız ve erkek çocukları arasında eşitlik bulunduğu anlamına gelir. Cinsiyet eşitliği endeks değerinin, 1’den küçük olması erkek çocukları lehine eşitsizlik, 1’den büyük olması ise kız çocukları lehine eşitsizlik olduğunu gösterir.

Cinsiyet eşitliği endeksi öğretim türüne göre incelendiğinde; 2016 yılında ilköğretim öğrenci cinsiyet eşitliği endeksi 1,009, ortaöğretim cinsiyet eşitliği endeksi 0,943 ve yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksi 0,964 oldu. Cinsiyet eşitliği endeksi yıllar itibariyle incelendiğinde ise; yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksinin 2008 yılından beri sürekli kız öğrenciler lehine gelişme gösterdiği görüldü.
 

Yükseköğretimde kadın profesörlerin/okutmanların oranı %43,1 oldu
Yükseköğretim istatistikleri sonuçlarına göre; 2007 yılında erkek profesörlerin/okutmanların oranı %59,9 iken kadın profesörlerin/okutmanların oranının %40,1 olduğu görüldü. Bu oran 2016 yılında erkeklerde %56,9’a düşerken kadınlarda %43,1’e yükseldi.
 
Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı %46,3 olup bu oran erkeklerde %65,1, kadınlarda ise %28 oldu.

Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı %15,2, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı %27,2, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %33,6, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %41,4 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %71,3 oldu.
 
Kadın istihdamı en fazla hizmet sektöründe oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde, tarım sektöründe toplam istihdam oranı %19,5, erkek istihdam oranı %15,5, kadın istihdam oranı %28,7 oldu.
Sanayi sektöründe toplam istihdam oranı %26,8, erkek istihdam oranı %31,6, kadın istihdam oranı %15,9 oldu. Hizmet sektöründe ise toplam istihdam oranı %53,7 olup bu oran erkeklerde %53, kadınlarda %55,4 oldu.
 
Kadınların istihdamda yarı zamanlı çalışma durumu erkeklerin 3 katı oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; yarı zamanlı çalışanların istihdam içindeki oranı 2016 yılında toplamda %10,3 olurken, erkeklerde bu oran %6,5, kadınlarda ise %19,1 oldu.
 
Türkiye’de yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2016 yılında %16,7 oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında %14,4 iken 2016 yılında %16,7 oldu.
 
Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 2017 yılında 24,6 oldu
Evlenme istatistikleri, 2017 sonuçlarına göre; resmi olarak ilk evliliğini 2017 yılında yapmış olan kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 24,6 iken bu yaş erkeklerde 27,7 oldu. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde 30,6, kadınlarda 28,2 ile Tunceli oldu. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde 25,8 ile Niğde ve Şanlıurfa, kadınlarda 21,6 ile Ağrı illeri oldu.
 
Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,57 ile İzmir oldu
Boşanma istatistikleri, 2017 sonuçlarına göre; kaba boşanma hızı binde 1,6 oldu. İllere göre incelendiğinde kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,57 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,51 ile Antalya ve Muğla, binde 2,3 ile Aydın izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,21 ile Bitlis, binde 0,22 ile Şırnak izledi.
 
Eşler en fazla ev ile ilgili sorumluluklar konusunda sorun yaşadı
Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; eşler arasında en fazla sorun yaşanan konunun %5,9 ile ev ile ilgili sorumluluklar olduğu görüldü. En fazla sorun yaşanan diğer konular sırasıyla, %5,4 ile ailece birlikte vakit geçirmeme ve %5,3 ile sigara alışkanlığı oldu.
 
Cinsiyete göre incelendiğinde; kadınlar eşi ile en fazla eşinin gelirinin yeterli olmaması, ev ile ilgili sorumluluklar ve sigara alışkanlığı konularında sorun yaşadığını belirtti. Eşinin gelirinin yeterli olmaması konusunda kadınlar %7,3, erkekler %3 oranında, ev ile ilgili sorumluluklarda kadınlar %7,1, erkekler %4,6 oranında, sigara alışkanlığı konusunda ise kadınlar %6,7, erkekler %3,7 oranında sorun yaşadı.
 
Hanelerde kitle iletişim araçlarına erişim arttı
Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında hanelerde kitle iletişim araçlarına erişim oranı %98,8 oldu. Hanehalkı sorumlusu erkek olan hanelerde kitle iletişim araçlarına erişim oranı %99,4 iken hanehalkı sorumlusu kadın olan hanelerde bu oran %96,3 oldu.
 
Kadınlarda obezite oranı %23,9 oldu
Sağlık araştırması sonuçlarına göre; boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2014 yılında %19,9 iken, 2016 yılında %19,6’ya düştü.

Obez bireylerin oranı cinsiyet ayırımında incelendiğinde, 2016 yılında erkeklerin %15,2’sinin, kadınların ise %23,9’unun obez olduğu görüldü.
 
Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler ilk sırada yer aldı
Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2016 yılında ölüm vakalarının nedenleri arasında ilk sırada %39,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırada, %19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise %11,9 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı.

Cinsiyete göre ölüm vakalarının nedenleri incelendiğinde sıralamada kadın erkek arasında önemli bir farkın olmadığı görüldü. Buna göre, kadınların ölüm nedenlerinde ilk sırayı %43,9 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırayı %15,1 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırayı ise %11 ile solunum sistemi hastalıkları aldı.
 
Tütün kullanan erkeklerin oranı kadınlardan yaklaşık 3 kat fazla oldu
Sağlık araştırması sonuçlarına göre; her gün ve arasıra tütün kullanan bireylerin oranı 2014 yılında %32,5 iken bu oran 2016 yılında %30,6 oldu. Bu oran 2016 yılında erkeklerde %44,1, kadınlarda ise %17,4 oldu.
 
Evli erkek ve kadınlar daha mutlu
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %58 oldu. Erkeklerde mutluluk oranı %53,6 iken kadınlarda bu oran %62,4 oldu. Toplamda evli fertlerin %60,6’sı, evli olmayan fertlerin ise %52,4’ünün mutlu olduğu görüldü. Evli erkeklerin %55,7’si, evli kadınların %65,2’si mutlu olduklarını beyan ederken evli olmayan erkeklerin %49,1’i, evli olmayan kadınların ise %55,8’i mutlu olduğunu ifade etti.
 Mutluluk kaynağı olarak en çok aile ve sağlık mutlu etti
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde 2017 yılında erkeklerin %76,4’ü, kadınların %64,9’u kendilerini en çok tüm ailenin mutlu ettiğini beyan etti. Erkeklerin %7,7’si, kadınların %20,7’si ise kendilerini en çok çocukların mutlu ettiğini beyan etti.

Mutluluk kaynağı olan değerlerde ise erkeklerin %64,1’i, kadınların %71,8’i kendilerini en çok sağlığın mutlu ettiğini belirtirken, erkeklerin %15,2’si, kadınların %17,9’u kendilerini en çok sevginin mutlu ettiğini belirtti.

Kastamonu, Çankırı, Sinop bölgesinde kadınların istihdam oranı %41,2 oldu
2016 yılında, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin yer aldığı TR 82 İstatistiki Bölgesinde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı %54 olup, bu oran erkeklerde %67,4, kadınlarda ise %41,2 olarak gerçekleşmiştir. TR 82 bölgesi 26 bölge içerisinde kadın istihdam oranının en yüksek olduğu bölgedir.

Kastamonu nüfusunun %50,5’ini kadın nüfus oluşturdu
2017 yılında Kastamonu nüfusunun (372 bin 373 kişi) %49,5’ini erkek nüfus (184 bin 289 kişi) ve %50,5’ini ise kadın nüfus (188 bin 84 kişi) oluşturdu. Kastamonu’da 2017 yılında toplam kadın nüfusun %80,1’i 18 ve daha yukarı yaşta iken bu oran erkek nüfusta %78,7’dir.

Kastamonu’da okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı %10,4
Kastamonu’da 2016 yılında 6 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %6,3 iken bu oran erkeklerde %2,3 kadınlarda ise %10,4’tür. Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınlarınbu yaş grubu içindeki oranı %9 iken bu oran yüksekokul veya fakülte mezunu olanlarda %8,5 olmuştur.

Kadınlarda ilk evlenme yaşı Kastamonu’da 24,6 olarak hesaplandı
2017 yılında Kastamonu’da, ilk evlenme yaşı kadınlarda 24,6 iken bu yaş erkeklerde 27,1 olarak hesaplandı.

Kastamonu’da 2017 yılında kadınlar 1 903 konut sahibi oldu
2017 yılında Kastamonu’da erkekler 4 478 (%66,7), kadınlar 1 903 (%28,4) konut sahibi olurken 140 (%2,1) konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa, 188 (%2,8) konut da diğer şekillerde alındı.

Kastamonu’da Belediye Meclis Üyelerinde kadınların oranı %7,8 oldu
2014 yılı mahalli idareler seçim sonuçlarına göre Kastamonu’da belediye meclis üyelerinin 188 (%92,2) kişisi erkek 16 (%7,8) kişisi kadınlardan oluşmaktadır.

Kastamonu’da mutlu olduğunu beyan eden kadınların oranı %65,3
Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre; Kastamonu’da mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %60,0 iken bu oran kadınlarda %65,3’e olarak hesaplandı.

Sinop nüfusunun %50,3’ünü kadın nüfus oluşturdu
2017 yılında Sinop nüfusunun (207 bin 427 kişi) %49,7’sini erkek nüfus (103 bin 71 kişi) ve %50,3’ünü kadın nüfus (104 bin 356 kişi) oluşturdu. Sinop’ta 2017 yılında toplam kadın nüfusun %79,5’i 18 ve daha yukarı yaşta iken bu oran erkek nüfusta %78,3’tür.

Sinop’ta okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı %7,5
Sinop’ta 2016 yılında 6 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %4,8 iken bu oran erkeklerde %2 kadınlarda ise %7,5’tir. Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların bu yaş grubu içindeki oranı % 10,1 iken bu oran yüksekokul veya fakülte mezunu olanlarda % 9,8 olmuştur.

Kadınlarda ilk evlenme yaşı Sinop’ta 24,6 olarak hesaplandı
2017 yılında Sinop’ta ilk evlenme yaşı kadınlarda 24,6, erkeklerde 27,4 olarak hesaplandı.

Sinop’ta 2017 yılında kadınlar 1 126 konut sahibi oldu
2017 yılında Sinop’ta ise erkekler 2 186 (%62,7), kadınlar 1 126(%32,3) konut sahibi olurken 81 (%2,3) konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa 96 konut da(%2,8) alındı.

Sinop’ta Belediye Meclis Üyelerinde kadınların oranı %16,5 oldu
2014 yılı mahalli idareler seçim sonuçlarına göre Sinop’ta belediye meclis üyelerinin 81 (%83,5) kişisi erkek 16 (%16,5) kişisi kadınlardan oluşmaktadır.

Sinop’ta mutlu olduğunu beyan eden kadınların oranı %74,4
Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre;Sinop’ta mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %77,7 iken bu oran kadınlarda %78,4’e olarak hesaplandı.

 

Etiketler: 

HABERLER

Hakkımızda

Facebook Sayfamız

Haberci Editör Girişi

Çankırı haberleri - haber18.com

Yasal uyarı:Web sitemizdeki görseller kaynak gösterilse dahi, (Resmi Kurumlar hariç onlar kaynak göstererek kullana bilirler) izinsiz kullanılmaz.
Çankırı Haber ve Reklam Ajansı haber18.com Sitesi © 2018 Tel - Whatsapp: 0532 375 37 45 - EPosta: mavikent@hotmail.com